Connectant amb idil.li i1 server...

divendres, 30 d’agost del 2013

Aquest certamen sustitueix el conegut concurs de Teatre de Falles d'Oliva Salvador Soler i Soler??

L’Ajuntament d’Oliva patrocina el I Certamen de Teatre “Vila d’Oliva” en la seua I edició. Aquest certamen és regirà per les següents bases:

1.PARTICIPANTS
1.1 Podran participar-hi tots els grups de teatre que no tinguen estructura empresarial, tant independents com vinculats a tot tipus d'associacions, entitats o institucions culturals, socioculturals, o lúdiques que representen obres en les quals el valencià siga el vehicle d'expressió artística i tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana.
1.2 Un comité de selecció nomenat per l’organització triarà, entre les propostes presentades, quatre grups seleccionats més dos grups de reserva.
1.3 Els grups seleccionats i els grups de reserva hauran de confirmar en un termini màxim de 3 dies (des del moment en què els siga comunicada la selecció), la seua participació.
1.4 Els grups seleccionats hauran de proporcionar a l’organització: 5 cartells de l’obra a representar i 250 programes de mà, hauran de proporcionar-ho abans de 15 dies posteriors a la comunicació de la selecció del grup corresponent.

2.INSCRIPCIÓ
Els grups de teatre hauran d'emplenar la fitxa d'inscripció i presentar-la o trametre-la a:

"Concurs de Teatre Vila d’Oliva"
Regidoria de Cultura. Ajuntament d’Oliva
Plaça de l’Ajuntament, 1
46780-Oliva
Telèfon: 96 285 02 55
Correu electrònic: teatreolimpia@yahoo.es

Els grups que hi participen hauran d’aportar: un vídeo o dvd de l’obra que representaran, un text de l’obra inscrita, un cartell de l’obra digitalitzat, i un dossier amb la memòria de les seues activitats. A més a més, la comissió organitzadora es reserva la possibilitat d'acordar amb els grups l'assistència a una representació, o a un assaig general de l'obra.

Juntament amb la sol•licitud d’inscripció tots els grups hauran de trametre una sinopsi de l’obra (de només 10 línies) ; dues fotografies en suport digital (amb una resolució mínima de 300 dpi)l; el repartiment, la fitxa tècnica i un resum de l'historial del grup (amb una extensió màxima de 10 línies) i, amb caràcter obligatori, els permisos corresponents de la Societat General d’Autors i Editors, o de l’autor de l’obra, sense els quals no podran participar en el concurs.

El termini d'inscripció acabarà el dia 16 de setembre, a partir d’aquesta data es procedirà a la selecció dels grups participants. El resultat de la selecció es comunicarà oportunament als grups seleccionats i als dos de reserva.

La retirada no justificada del concurs d’un grup seleccionat suposarà l’expulsió de la seua proposta en edicions posteriors. A tal efecte, la decisió de la comissió organitzadora serà inapel•lable.

3.CATEGORIES

S'estableix una sola categoria per a totes les obres representades. Cada obra podrà constar d'un o més actes.

4.LLENGUA

Totes les obres es representaran en valencià. La documentació que cada grup trametrà al concurs haurà d'estar redactada en valencià.

Es valorarà per part del jurat la correcció del llenguatge en l’ús del valencià normativitzat emprat en les obres.

5.DATES I LLOC DE REPRESENTACIÓ DE LES OBRES i CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ESPAI

Les obres es representaran al Teatre Olímpia d’Oliva situat al carrer Major 18, des de l’11 fins al 26 d’octubre.
El muntatge haurà d’adaptar-se a l’espai disponible per a l’escenari que té una amplària de 9 metres de boca per 5 m d’alçada, una profunditat de 11 metres de fons i 6 metres d’alçada fins les vares.
La dotació tècnica del teatre estarà a disposició dels grups participants, que si requereixen elements del que aquest no disposa, haurà d’aportar-los cada grup participant.
En tot cas, s’enviarà per correu electrònic als grups participants, la fitxa tècnica del Teatre Olímpia i les característiques de l’espai.

6.ASSAJOS

Els grups participants podran disposar del local per a assajar o realitzar el muntatge de l’obra que representaran el mateix dia de la data d’actuació, a partir de les 10.00 hores. Qualsevol necessitat no inclosa dins de la fitxa tècnica del Teatre Olímpia, anirà a càrrec dels grups participants.
L’Ajuntament d’Oliva no disposa de personal auxiliar de càrrega i descàrrega per als grups que participen en el certamen.

7.JURAT

Per a la valoració de les obres que es representen es nomenarà un jurat format per un nombre de tres o més persones vinculades al món de les arts escèniques i del món de la cultura valenciana, el jurat serà elegit per la comissió organitzadora del certamen, presidit per la Regidora de Cultura.

El jurat estendrà una acta en la que es fonamentarà l’elecció del grup guanyador, i dels tres premis restants, indicant el nom i NIF/CIF.
L’acta esmentada es farà pública el dia de lliurament de premis.
El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis, a fi de mantenir un nivell mínim de qualitat.
El veredicte del jurat serà inapel•lable, i tindrà capacitat per resoldre qualsevol incidència o circumstància no prevista en les bases.

8.PREMIS

Premi Vila d’Oliva, a la Millor Obra Teatral, tindrà una dotació econòmica de 1.200 euros.
Premi a la Millor Direcció: trofeu.
Premi a la Millor Escenografia: trofeu.
Premi al Millor Actor: trofeu.
Premi a la Millor Actriu: trofeu.
Premi Especial del Públic: trofeu.
A més, els tres grups seleccionats, que no siguen els guanyadors del Premi a la Millor Obra Teatral, i sempre que arriben a representar l’obra prevista dins del certamen, percebran un premi de 500 euros.
Tots els premis es pagaran per transferència bancària, prèvia presentació del full de tercers degudament complimentat per l’entitat bancària corresponent.
Les quantitats indicades, tant per al Premi a la Millor Obra Teatral, com els restants premis, tindran la corresponent retenció aplicable, que legalment corresponga.

9.LLIURAMENT DE PREMIS

Els premis es faran públics i es lliuraran, en un acte a realitzar al Teatre Olímpia, i que en el seu moment es comunicarà als grups corresponents i al públic per diversos mitjans.
Tots els grups seleccionats hauran d’estar representats per almenys dos dels seus membres a l’acte de cloenda i lliurament de premis. L’incompliment d’aquest punt comportarà la pèrdua del dret a rebre el premi corresponent.

10.ALTRES

-Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta de forma inapel•lable per l’organització.
-Totes les obres representades hauran de tenir una durada mínima de 45 minuts i una durada màxima de 90 minuts.
-La documentació rebuda dels grups participants, quedarà en possessió de l’organització, que podrà utilitzar el material fotogràfic, publicitari i les informacions en aquesta o en posteriors edicions del certamen de teatre.